top of page

General terms and conditions.

 

"Automatiseer uw vastgoedkantoor van opdracht tot contract"​

1. Definities

MOVELY:

MOVELY is een geavanceerde en intelligente online CRM-, die speciaal werd ontwikkeld voor vastgoedprofessionals en vooral toegespitst is op het automatiseren, opmaken, bewerken of verwerken en bewaren van juridische vastgoedcontracten.

 

Alsook het aanvragen van juridische attesten nodig voor de verkoop en verhuur van vastgoed. MOVELY is internet-gebaseerd en omvat de website, de applicatie, functionaliteiten en webservices van MOVELY.

De beschikbare MOVELY-accounts worden beschreven in de MOVELY.  INFORMATIEPAGINA (bijlage).

 

MOVELY VOF, een vennootschap naar Belgisch recht, met maatschappelijke zetel te Meidoornlaan 14, 8300 Knokke-Heist, België en met ondernemingsnummer BE0746.804.582.

 

Klant:

De entiteit of persoon die met MOVELY een overeenkomst afsluit voor het gebruik van MOVELY

En waarvoor een account wordt aangemaakt. 

  

Nieuwe klant:

Een klant die vanaf 1 oktober 2020 een contractuele relatie is aangegaan met MOVELY.

 

Kantoor:

Een klant kan meerdere kantoren aanmaken en binnen die kantoren kunnen meerdere hoofdgebruikers en/of gebruikers worden aangemaakt. 

 

Gebruiker(s):

De persoon/personen voor wie binnen een kantoor een gebruikersnaam en wachtwoord wordt aangemaakt. De gebruiker kan een hoofdgebruiker of een gewone gebruiker zijn. Een hoofdgebruiker heeft meer rechten als een gewone gebruiker.

 

Algemene voorwaarden: 

Deze algemene voorwaarden, met inbegrip van hun bijlagen.

 

Bijlagen: 

De bijlagen bij de Algemene Voorwaarden.

 

2. Toepassing

 

De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elke licentieovereenkomst/movelypack tussen de klant en MOVELY inzake het gebruik van MOVELY. De algemene voorwaarden van de klant en/of derden zijn niet van toepassing. MOVELY kan de algemene voorwaarden van tijd tot tijd wijzigen. De klant heeft dertig dagen de tijd om zich schriftelijk tegen dergelijke wijzigingen te verzetten, waarna de nieuwe voorwaarden geacht worden door de klant te zijn aanvaard. Indien de klant de nieuwe voorwaarden niet aanvaardt, behoudt MOVELY zich het recht voor om licenties niet te verlengen. 

 

3. Bestellingen

 

De klanten die MOVELY-licenties besteld hebben of bestellen, doen dit aan de voorwaarden en toepasselijke prijzen zoals gespecifieerd op hun MOVELY-bestelbon.

  

Alle prijzen zijn netto en exclusief btw.

  

4.Licenties

 

Door het bestellen van een MOVELY-account, door het aanmaken van een MOVELY-account en na aanvaarding van de Algemene Voorwaarden gaat de klant een licentieovereenkomst aan met MOVELY met betrekking tot het gebruik van MOVELY.

 

De duur van de licentieovereenkomst voor een MOVELY-account is één jaar vanaf de datum vermeld op de bestelbon van MOVELY, tenzij anders gespecifieerd op de bestelbon. De licentie wordt jaarlijks automatisch verlengd, tenzij anders vermeld op de bestelbon en tenzij de klant of MOVELY de andere partij minstens drie maanden voor het einde van de lopende termijn van één jaar via aangetekende mail of aangetekende zending in kennis stelt van zijn voornemen om de licentie niet te verlengen.

 

De klant kan pas genieten van een MOVELY-account na betaling van de eerste factuur die wordt verzonden na het ondertekenen van een Licentieovereenkomst met MOVELY.

 

MOVELY behoudt zich het recht voor om de MOVELY-account van de klant inactief te plaatsen indien de vergoedingen niet binnen de 30 dagen na ontvangst van de factuur zijn betaald. 

 

MOVELY verleent de klant een niet-overdraagbare en niet-exclusieve licentie om MOVELY te gebruiken. De klant zal MOVELY uitsluitend gebruiken ten behoeve van zichzelf en in overeenstemming met het beoogde gebruik van MOVELY.

 

De klant erkent dat MOVELY door MOVELY voortdurend wordt verbeterd. De klant heeft enkel toegang tot de laatst uitgebrachte versie van MOVELY. Elke nieuwe versie of update van MOVELY vervangt de vorige versie en is onderworpen aan alle rechten en verplichtingen zoals vermeld in de Algemene Voorwaarden. Tijdens de updates is het mogelijk dat MOVELY tijdelijk niet beschikbaar is voor de klant.

 

MOVELY is gerechtigd het noodzakelijk onderhoud uit te voeren teneinde de goede werking en beschikbaarheid van MOVELY te garanderen, hetgeen mogelijk kan resulteren in een tijdelijke onbeschikbaarheid van de MOVELY voor de Klant.

  

Indien de Klant het gebruik van MOVELY stopzet, zal MOVELY de gegevens van de klant die op haar servers zijn opgeslagen 60 dagen na de beëindigingsdatum van de licentieovereenkomst verwijderen, tenzij de klant de gegevens heeft opgevraagd of zijn account(s) gedurende deze 30 dagen heeft vernieuwd. De klant erkent dat hij als enige volledig aansprakelijk is voor alle vorderingen of schade als gevolg van de beëindiging en/of de verwijdering van de gegevens.

 

 

5. Serverruimte en overdracht van gegevens

 

De MOVELY-accounts omvatten een bepaalde hoeveelheid ruimte die ter beschikking wordt gesteld aan de klant op de servers van MOVELY, zoals beschreven in bijlage. Wanneer de hoeveelheid gegevens die door de klant op de servers van MOVELY is opgeslagen de voor de klant beschikbare capaciteit overschrijdt, is de klant verplicht extra servercapaciteit te kopen. De klant erkent dat hij, door te weigeren te betalen voor extra servercapaciteit, de aansprakelijkheid draagt voor enig verlies van gegevens als gevolg daarvan. 

  

Indien de klant voor overdracht van gegevens naar MOVELY, met inbegrip van gegevens die met andere software is opgeslagen, bijstand zou nodig hebben van MOVELY zal er voor uitvoering van dergelijke opdracht gefactureerd worden tegen de op die datum geldende tarieven van MOVELY voor dergelijke dienst.

Indien de klant het verlies van gegevens, als gevolg van de overdracht van zijn gegevens naar een ander systeem, wenst te voorkomen, kan de klant ten minste 30 dagen voor die overdracht een kopie van zijn gegevens opvragen. Indien alle verschuldigde en openstaande facturen zijn betaald, zal MOVELY een volledige set van gegevens overmaken in een standaardformaat. MOVELY levert de volledige set éénmalig gratis. MOVELY behoudt zich het recht voor om een bijkomende levering van de volledige dataset tegen de op dat ogenblik geldende tarieven van MOVELY te factureren.

 

6. Omvang en beperking van de dienstverlening door MOVELY

 

MOVELY stelt de klant een softwareplatform ter beschikking dat hem in staat stelt gegevens op te slaan en bewerkingen uit te voeren zoals uiteengezet in de MOVELY  INFORMATIEPAGINA (bijlage).

 

Verwante diensten van MOVELY zijn strikt beperkt tot alle redelijke maatregelen om de werking en de beschikbaarheid van MOVELY te waarborgen. MOVELY levert de basis contractsjablonen maar screent geen tekst of media-inhoud die via MOVELY door de klant wordt verwerkt.

 

Het staat de klant vrij om binnen de grenzen van zijn licentierechten MOVELY te gebruiken overeenkomstig het beoogde doel. Bijgevolg draagt de Klant de enige en volledige verantwoordelijkheid voor de inhoud die hij verwerkt met behulp van MOVELY.

 

7. Verplichtingen en aansprakelijkheid van de klant

 

De klant is volledig en uitsluitend aansprakelijk voor alle handelingen verricht onder zijn account. De klant is verantwoordelijk voor de vertrouwelijkheid van zijn account, gebruikersnamen en wachtwoorden, voor de toegang tot zijn computersysteem en voor alle handelingen en nalatigheden van enige partij die gebruik maakt van de account van een klant. De klant zal geen toegang verlenen tot MOVELY aan personen die geen gebruiker of hoofdgebruiker zijn.

 

Indien de klant misbruik van zijn accountgegevens ontdekt of vermoedt, zal de klant onmiddellijk zijn wachtwoord wijzigen.

 

De klant dient zich te houden aan (i) alle internationale, nationale, regionale en lokale wet- en regelgeving, en (ii) alle internetregelgeving, -beleid en -procedures.

 

De klant stemt ermee in MOVELY nooit te gebruiken voor onrechtmatige doeleinden of enig ander bezwaarlijk gedrag. De Klant mag geen inhoud verwerken (i) die onwettig, intimiderend, lasterlijk, beledigend, kwetsend, bedreigend of schadelijk van welke aard dan ook of anderszins bezwaarlijk is; (ii) waarvan hij niet het recht heeft deze te verwerken op grond van een wet of op grond van contractuele verhoudingen of vertrouwensrelaties; (iii) die inbreuk maakt op rechten van derden, zoals, maar niet beperkt tot, octrooirechten, handelsmerken, bedrijfsgeheimen en auteursrechten.

 

De klant zal geen middelen, of werkwijzen gebruiken of weergeven die andere partijen of de goede werking van MOVELY kunnen schaden of het MOVELY -systeem onevenredig belasten.

 

MOVELY behoudt zich het recht voor om alle beschikbare rechtsmiddelen uit te putten, inclusief maar niet beperkt tot, het blokkeren van de toegang tot een account of het blokkeren van de toegang vanaf een bepaald IP-adres.

 

De klant aanvaardt de volledige verantwoordelijkheid voor zijn account en stemt ermee in om MOVELY, haar aandeelhouders, bestuursleden, directieleden, werknemers, agenten, distributeurs, advocaten, moedermaatschappijen, dochterondernemingen en gelieerde ondernemingen te verdedigen, schadeloos te stellen en te vrijwaren van en tegen alle vorderingen, aansprakelijkheden, vonnissen/arresten, boetes, belastingen, vergoedingen en kosten (met inbegrip van redelijke honoraria en kosten van advocaten) die voortkomen uit of verband houden met het gebruik van MOVELY door de klant en/of de schending van de Algemene Voorwaarden.  

 

8. Verwerking van persoonsgegevens in het kader van het gebruik van MOVELY  

 

a. Definities

 

De in deze bepaling gebruikte termen hebben de betekenis die eraan wordt gegeven in Verordening (EU) nr. 2016/679 van het Europees parlement en van de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (hierna “AVG”). Naar analogie met de Belgische wet van 8 december 1992 en sinds 25 mei 2018.

 

b. Algemeen

 

Met betrekking tot de persoonsgegevens van de Klant en/of zijn gebruiker(s) treedt MOVELY op als verwerkingsverantwoordelijke overeenkomstig de privacyverklaring van MOVELY, beschikbaar op de website van MOVELY (https://www.movely.be/privacystatement).

 

Met betrekking tot de persoonsgegevens die de klant en/of zijn gebruiker(s) verwerkt door middel van MOVELY, onder meer gegevens van diens contactpersonen, klanten, gebruikers of potentiële klanten, treedt de klant op als verwerkingsverantwoordelijke en treedt MOVELY op als verwerker namens de klant.

 

Als verwerkingsverantwoordelijke verbindt de klant zich ertoe bijzondere aandacht te besteden aan de bescherming van de privacy van zijn gebruikers, klanten, contactpersonen en potentiële klanten en te voldoen aan alle toepasselijke wetgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens en privacy, met inbegrip van de AVG (“wetgeving inzake gegevensbescherming”). De klant garandeert dat alle persoonsgegevens die hij aan MOVELY doorgeeft rechtmatig zijn verkregen en rechtmatig mogen worden verwerkt door MOVELY. De klant garandeert de juistheid van de persoonsgegevens die hij aan MOVELY doorgeeft en garandeert dat zijn instructies aan MOVELY in overeenstemming zijn met de wetgeving inzake gegevensbescherming. Indien MOVELY van mening is dat de instructies van de klant strijdig zijn met de wetgeving inzake gegevensbescherming, zal MOVELY de klant hiervan onverwijld op de hoogte brengen en zal MOVELY niet verplicht zijn de verwerking ervan uit te voeren. Het ontbreken van een kennisgeving door MOVELY laat de aansprakelijkheid van de klant ten aanzien van MOVELY wegens de onrechtmatige opdracht onverlet.   

 

Het doel van deze bepaling is het regelen van de procedures voor de uitvoering en organisatie van de verwerking van persoonsgegevens door MOVELY in haar hoedanigheid van gegevensverwerker.

 

In het bijzonder is tussen partijen overeengekomen dat MOVELY, in haar hoedanigheid van verwerker voor de klant, uitsluitend optreedt namens en in overeenstemming met de gedocumenteerde instructies van de klant – die de verwerkingsverantwoordelijke blijft – voor de duur van de overeenkomst, ook ten aanzien van de overdracht van persoonsgegevens naar een derde land, tenzij de wetgeving van de Europese Unie of van een lidstaat waaraan MOVELY onderworpen is, dit vereist. In een dergelijk geval zal MOVELY de klant voorafgaand aan de verwerking in kennis stellen van die wettelijke verplichting, tenzij de wet dergelijke kennisgeving verbiedt op grond van gewichtige redenen van algemeen belang.

 

c. Categorieën van gegevens die door MOVELY als verwerker worden verwerkt

 

In verband met het gebruik van MOVELY door de klant kan MOVELY namens de klant de volgende persoonsgegevens van klanten, contactpersonen, gebruikers of potentiële klanten van de klant verwerken:

 

 • Persoonlijke identificatiegegevens (naam, voornamen, adres, e-mailadres, telefoon-/faxnummer, website URL, geboortedatum, geboorteplaats, nationaal en ID-nummer, burgerlijke staat, huwelijkscontracten, foto, handtekening, BIV-nummer);

 • Professionele gegevens (bedrijfsnaam, zetel, ondernemings-/btw-nummer, professioneel telefoonnummer, professioneel e-mailadres, website-URL, functie, status, naam van de vertegenwoordiger, staatsblad);

 • Gegevens van vastgoed dat klanten, gebruikers of potentiële klanten te koop of te huur aanbieden of waarnaar zij op zoek zijn (eigendomstitels, basisaktes, verkavelingsaktes, bodemattesten, kadastrale gegevens en leggers, stedenbouwkundige inlichtingen, voorkooprechten, watertoets, beschermingsmaatregelen, erfdienstbaarheden, onteigeningen, EPC, elektrische keuringen, hypothecaire staten, schulden en notificaties, stookolieattesten, identiteit notaris, categorie van het onroerend goed, verkoopprijzen-verhuurprijzen, geografisch gebied, aantal kamers, oppervlakte, verdieping, lift, terras, tuin, etc.), mede-eigendom, syndicusinlichtingen, procedures, zakelijke rechten;

 • Financiële gegevens (bankrekeningnummers, bankinstellingen, huurwaarborgen, gegevens over een eventuele hypothecaire lening, BTW-plichtigheid, beslagen, schulden en notificaties):

 • Gegevens over het gedrag en het surfgedrag op de sites en applicaties van de klant;

 • Alle andere gegevens die de gebruiker, klant of geïnteresseerde vrijwillig communiceert;

 

MOVELY kan ook niet-persoonlijke gegevens verzamelen. Deze gegevens worden gekwalificeerd als niet-persoonlijke gegevens omdat ze het niet mogelijk maken om (direct of indirect) een natuurlijke persoon te identificeren. Deze gegevens kunnen derhalve voor welk doel dan ook worden gebruikt, zoals bijvoorbeeld om de dienstverlening van MOVELY, producten en diensten van de klant of van derden te verbeteren.

 

In het geval dat niet-persoonlijke gegevens worden gecombineerd met persoonlijke gegevens, zodat identificatie van een natuurlijke persoon wel mogelijk is, zullen deze gegevens als persoonsgegevens worden behandeld totdat de gegevens geanonimiseerd zijn.

 

d. Taken van MOVELY als verwerker

 

In verband met het gebruik van MOVELY door de klant is MOVELY, handelend als verwerker, verantwoordelijk voor de verwerking van de gegevens voor de volgende doeleinden:

 

 • Het beheer van het cliënteel van de klant;

 • Beheer van de panden van de klant;

 • Beheer van de partners van de klant;

 • Beheer van de vastgoedcontracten van de klant;

 • Het volgen en beheren van de evolutie van een specifieke transactie;

 • Het creëren en opstellen van vastgoeddocumenten (compromis, verkoop, verhuur, …);

 • Het opmaken van dossiers;

 • Het aanvragen van alle mogelijke attesten;

 • Het doorsturen van de contracten en het volledige dossier naar het cliënteel van de klant, de notarissen en de eventuele partners van de klant;

 • Het ondertekenen van vastgoedcontracten;

 • Via E-ID contacten opladen;

 • Een eigen contractsjabloon aanmaken;

 • Doorsturen van gegevens naar allerlei en/of overheidsinstanties nodig voor de verwerking van het vastgoeddossier;

 

 

MOVELY kan mits voorafgaandelijk schriftelijk verzoek van de klant worden gevraagd om gegevens te verwerken voor doeleinden die nog niet in deze bepaling zijn voorzien.

 

e. Verplichtingen van MOVELY

 

In verband met de levering van MOVELY aan de klant verbindt MOVELY zich ertoe:

 

 • De verstrekte persoonsgegevens uitsluitend te verwerken voor de in deze bepaling genoemde doeleinden en in overeenstemming met de gedocumenteerde (algemene of specifieke) instructies van de klant;

 • De persoonsgegevens strikt vertrouwelijk te behandelen en de toegang tot deze gegevens te beperken tot degenen die deze voor de uitvoering van hun werkzaamheden nodig hebben en zich hebben verbonden tot confidentialiteit;

 • De voorwaarden als bedoeld in artikel 28, paragraaf 1 en 2 van de AVG te respecteren wanneer een andere verwerker wordt ingeschakeld;

 • Passende technische en organisatorische maatregelen te nemen teneinde een passend veiligheidsniveau van de persoonsgegevens te waarborgen. MOVELY zal de klant, op schriftelijk verzoek, een beschrijving van deze maatregelen verstrekken;

 • Tenzij de klant niet onderworpen is aan de GDPR, voor zover mogelijk en voor zover de Klant er niet zelf toe in staat is, rekening houdend met de aard van de verwerking en de informatie waarover MOVELY beschikt, de klant bij te staan om de verplichtingen van artikel 32 t.e.m. 36 van de GDPR na te komen en de klant onverwijld op de hoogte te brengen van inbreuken i.v.m. persoonsgegevens;

 • Tenzij de klant niet onder de GDPR valt en rekening houdend met de aard van de verwerking, voor zover mogelijk en voor zover de klant er zelf niet toe in staat is, met gepaste technische en organisatorische middelen bij te dragen aan de nakoming van de verplichting van de klant om te reageren op verzoeken van betrokkenen om hun rechten inzake persoonsgegevens uit te oefenen.

 

f. Bewaring van gegevens

 

MOVELY bewaart de gegevens niet langer dan nodig is voor de uitvoering van de taken waarvoor deze gegevens beschikbaar worden gesteld. In dat geval zal MOVELY de gegevens op passende en definitieve wijze verwijderen. Dit geldt ook voor dragers waarop een kopie van de gegevens is opgeslagen.

 

Bij het einde van de overeenkomst met de klant zal MOVELY alle persoonsgegevens en bestaande kopieën wissen of op schriftelijk verzoek van de klant aan de klant bezorgen, tenzij de wetgeving van de Europese Unie of van de lidstaat de opslag van de persoonsgegevens vereist. De verplichting van MOVELY om persoonsgegevens te vernietigen geldt niet voor zover dit noodzakelijk is om aan te tonen dat zij haar verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst of wetgeving inzake gegevensbescherming nakomt, of indien een wettelijke verplichting, een bindende beslissing van een overheids- of rechtelijke instantie de vernietiging verbiedt.

 

 

 

 

g. Mededeling aan derden

 

Als verwerker onthoudt MOVELY zich ervan om de door haar verwerkte persoonsgegevens aan derden te verstrekken, tenzij deze mededeling is goedgekeurd door de klant en indien de mededeling noodzakelijk is voor de verdere verwerking van het vastgoeddossier. En of gezien de aard van de instructies van de klant en de uitvoering van de overeenkomst, of indien een dergelijke mededeling wettelijk of krachtens een beslissing van een overheids- of rechterlijke instantie verplicht is. Indien MOVELY wettelijk verplicht is om de persoonsgegevens aan een derde te verstrekken, zal MOVELY ervoor zorgen dat de klant voorafgaand geïnformeerd wordt, tenzij de wet dit verbiedt om gewichtige redenen van algemeen belang.

 

  

h. Sub verwerkers

 

MOVELY maakt gebruik van sub verwerkers om haar contractuele verbintenissen na te komen, zoals hostingproviders. De klant kan op schriftelijk verzoek een overzicht krijgen van de door MOVELY gebruikte sub verwerkers. MOVELY kan deze te allen tijde wijzingen indien zij dit nodig achten.

 

i. Controle door de Klant

 

Op schriftelijk verzoek van de klant stelt MOVELY alle informatie ter beschikking aan de klant die deze nodig heeft om de uitvoering te evalueren van de gegevensverwerkingsactiviteiten van MOVELY als gegevensverwerker in het kader van de overeenkomst met de klant.

 

Na het verkrijgen van de toestemming van MOVELY is de klant gerechtigd een inspectie uit te voeren of te laten uitvoeren bij MOVELY door een erkende revisor. Een dergelijke inspectie mag de activiteiten van MOVELY niet onnodig verstoren en is beperkt tot één inspectie per jaar. De klant zal MOVELY ten minste 30 dagen op voorhand schriftelijk van de inspectie op de hoogte stellen. Voor de aanvang van de inspectie zullen MOVELY en de klant overleggen over het verloop van de inspectie. De kosten van de inspectie zijn voor rekening van de klant en de klant dient een redelijke vergoeding te betalen voor de inspanningen van het begeleidend personeel van MOVELY.

 

j. Verantwoordelijkheden

 

De klant garandeert dat alle persoonsgegevens die hij overdraagt aan MOVELY nauwkeurig zijn, rechtmatig zijn verkregen en rechtmatig door MOVELY kunnen worden verwerkt. De klant garandeert dat zijn instructies aan MOVELY voldoen aan de wetgeving inzake gegevensverwerking. De klant aanvaardt hierover de volledige verantwoordelijkheid en verbindt zich ertoe MOVELY te verdedigen tegen en te vrijwaren van alle vorderingen, aansprakelijkheden, rechterlijke beslissingen, boetes, belastingen en kosten (met inbegrip van de redelijke erelonen en kosten van een advocaat) – wat deze ook mogen zijn – die voortvloeien uit het niet nakomen van deze bepaling door de klant of van diens wettelijke verplichtingen op grond van de wetgeving inzake gegevensbescherming. De aansprakelijkheid van MOVELY jegens de klant wordt beheerst door artikel 11 van deze Algemene Voorwaarden.

 

9. Eigendomsrechten van MOVELY  

 

Alle intellectuele eigendomsrechten op, aanspraken op of eigendom van MOVELY blijven ten allen tijde bij MOVELY. Hieronder vallen ook de auteursrechten op de structuur, organisatie en algemene samenstelling van de standaard MOVELY-applicatie en -sjablonen. Alle handleidingen, documentatie en programma’s, zowel op papier als toegankelijk van op afstand, blijven vertrouwelijk en eigendom van MOVELY. De klant zal MOVELY niet (geheel of gedeeltelijk) gebruiken, afdrukken, kopiëren, wijzigen, vertalen of aanpassen.

 

Alle intellectuele eigendomsrechten m.b.t. de modelovereenkomsten behoren toe aan MOVELY. Door het gebruik van het platform en de toegang tot de typeovereenkomsten verkrijgt de

gebruiker ervan een niet-exclusieve, niet-overdraagbare licentie om hiervan gebruik te maken met het oog op het persoonlijk gebruik ter ondertekening met (een) wederpartij(en) in een

contractuele relatie die zal worden vastgesteld door een typeovereenkomst. De gebruiker is in dit

verband gerechtigd tot het aanbrengen van de aanpassingen die hij raadzaam acht, met

uitsluiting van elke aansprakelijkheid van MOVELY zoals bepaald hierboven. Elke (digitale)

reproductie of mededeling die een normaal gebruik als licentiehouder als voormeld overschrijdt, is verboden en kan leiden tot de relevante vervolgingen in rechte.

 

De MOVELY-logo’s en namen zijn beschermde merken van MOVELY. De klant is niet gerechtigd deze te gebruiken, kopiëren, verwijderen of verbergen zonder expliciete geschreven toestemming van MOVELY en tenzij deze op bepaalde templates staan vermeld.

 

Het is de klant niet toegestaan enige sub licentie of ander recht met betrekking tot MOVELY te verlenen.

 

10. Vertrouwelijkheid

 

De klant erkent dat alle informatie en/of gegevens die hij van MOVELY ontvangt met betrekking tot MOVELY vertrouwelijk is en een belangrijk commercieel actief van MOVELY uitmaakt. De klant verbindt zich ertoe deze vertrouwelijke informatie en/of gegevens strikt geheim te houden, in geen geval en op geen enkele wijze aan derden bekend te maken en/of te verspreiden aan derden en deze informatie en/of gegevens niet voor eigen gewin te gebruiken zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van MOVELY. De klant zal de vertrouwelijke informatie en/of gegevens alleen doorgeven of kenbaar maken aan die werknemers die noodzakelijkerwijze over deze informatie en/of gegevens moeten beschikken om MOVELY en de daaraan gerelateerde diensten te kunnen gebruiken.

 

MOVELY neemt een gelijkaardige geheimhoudingsplicht op zich met betrekking tot de vertrouwelijke informatie van de klant die via MOVELY wordt verwerkt.

 

11. Beperking van de aansprakelijkheid van MOVELY

 

De via dit platform aangeboden typeovereenkomsten zijn algemeen van aard en werden in

opdracht van MOVELY opgemaakt door een gespecialiseerd advocatenkantoor, MOVELY VOF

neemt geen enkele aansprakelijkheid en of verantwoordelijkheid m.b.t. het specifieke gebruik dat

hiervan wordt gemaakt en/of wijzigingen die zouden worden aangebracht. De inhouden van de contractsjablonen kunnen ten allen tijde eenzijdig door MOVELY worden aangepast, dit zonder kennisgeving aan de klant. De via dit platform aangeboden overeenkomsten en informatie kunnen worden gewijzigd van tijd tot tijd, zonder dat er in dit verband bijzondere aankondigingen of waarschuwingen worden overgemaakt.

 

 

MOVELY zal redelijke inspanningen leveren om de goede werking en beschikbaarheid van MOVELY te waarborgen.

 

MOVELY zorgt ervoor dat MOVELY op professionele wijze is ontwikkeld en in overeenstemming is met algemeen aanvaarde industrienormen. MOVELY zal MOVELY blijven verbeteren en garandeert dat MOVELY aan dergelijke normen zal voldoen. MOVELY garandeert echter niet dat MOVELY volledig vrij is van bugs en fouten.

 

MOVELY levert MOVELY “as is”. MOVELY kan niet garanderen dat de functies in MOVELY   voldoen aan de prestatie-eisen van de klant of dat MOVELY zal functioneren in overeenstemming met de verwachtingen van de klant. De klant aanvaardt de verantwoordelijkheid voor de keuze van MOVELY, het gebruik ervan en de daaruit voortvloeiende resultaten, en is als enige verantwoordelijk om ervoor te zorgen dat zijn activiteiten, de inhoud van zijn teksten en media en zijn diensten en/of producten in overeenstemming zijn met de toepasselijke wetgeving. Ook hebben klanten in bepaalde landen wettelijke verplichtingen zoals bijvoorbeeld bepaalde rapportage- of publicatieverplichtingen. De klant is als enige verantwoordelijk voor de naleving van de toepasselijke wet- en regelgeving, alsook voor de naleving van de deontologische code van het BIV indien toepasselijk. MOVELY kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor enige niet-naleving door de klant.

 

MOVELY geeft geen enkele garantie, noch impliciet nog expliciet, en de garantie van de geschiktheid voor een bepaald doel is hierbij uitgesloten. MOVELY waarborgt geenszins de juistheid en/of beschikbaarheid van de door of via MOVELY verstrekte informatie en gegevens.

 

MOVELY kan de klant via MOVELY van modellen/ontwerpen/sjablonen en templates voorzien. De Klant is als enige verantwoordelijk voor het controleren en waarborgen van de naleving van de toepasselijke wetgeving met betrekking tot de inhoud van dergelijke modellen/ontwerpen/sjablonen en templates en het gebruik dat de klant ervan maakt.   

 

MOVELY kan alleen aansprakelijk worden gesteld voor zware fouten. MOVELY kan niet aansprakelijk worden gesteld indien een gebrek aan, storing in of niet-beschikbaarheid van MOVELY te wijten is aan (i) een - of hardware-defect dat niet door MOVELY werd veroorzaakt, (ii) het feit dat wijzigingen of aanpassingen in MOVELY zijn aangebracht zonder diens toestemming of (iii) indien de klant verzuimt enig gebrek onmiddellijk te melden, samen met de documentatie en informatie omtrent dit gebrek. In het geval van een gebrek aan, storing in of niet-beschikbaarheid van MOVELY, zal MOVELY redelijke inspanningen leveren om een dergelijk probleem binnen een commercieel redelijke termijn te verhelpen. MOVELY is niet verantwoordelijk voor e-mails die via MOVELY worden verzonden en in de spamfolder van de mailbox van de geadresseerden terechtkomen. 

 

De klant begrijpt dat MOVELY een online applicatie is en dat alle en gegevens zullen draaien vanop de MOVELY. MOVELY kan niet aansprakelijk worden gesteld wanneer een gebrek aan, storing in of niet-beschikbaarheid van MOVELY te wijten is aan netwerk- of communicatieproblemen.

 

MOVELY is niet aansprakelijk ten aanzien van de klant, cliënten van de klant of derden voor winstderving, bedrijfsschade, juridische aansprakelijkheid in de ruimste zin van het woord, verlies van gegevens, indirecte, gevolg- of incidentele schade, zelfs indien MOVELY op de hoogte is gesteld van de mogelijkheid van dergelijk verlies of schade. Voor directe schade, indien herstel in natura niet mogelijk is, zal de aansprakelijkheid van MOVELY ten aanzien van de klant nooit meer bedragen dan een bedrag gelijk aan de door de klant over de laatste twaalf maanden betaalde licentievergoedingen. De klant zal alle noodzakelijke maatregelen nemen die redelijkerwijs van hem verwacht kunnen worden om zijn schade te beperken.  

 

De klant zal de schade van MOVELY vergoeden en deze laatste vrijwaren met betrekking tot alle vorderingen, schade, verlies, kosten, uitgaven, verplichtingen, aansprakelijkheden, procedures, rechtszaken, inclusief, maar niet beperkt tot interesten, boetes, redelijke kosten en erelonen van advocaten en alle bedragen die zijn betaald ter minnelijke schikking van een vordering, procedure of rechtsvordering tegen MOVELY of die MOVELY moet ondergaan/lijden ten gevolge van, voortvloeiend uit of in verband met: (a) de niet-nakoming of schending van enige verplichting uit hoofde van de Algemene Voorwaarden, (b) enige vordering van welke aard dan ook ingesteld door een derde partij die schade van welke aard dan ook kan lijden als direct of indirect gevolg van de activiteiten van de klant met betrekking tot het gebruik door de klant van MOVELY.

 

13. Overmacht

 

Geen van beide partijen is in gebreke of anderszins aansprakelijk voor enige vertraging of niet-nakoming van prestaties indien een dergelijke vertraging of niet-nakoming te wijten is aan een reden buiten diens redelijke controle, met inbegrip van weersomstandigheden, aardbevingen, overstromingen, brand, epidemieën, rellen, problemen met transport of communicatie of enig handelen of nalaten van de andere partij of diens werknemers, agenten of contractanten.  

 

 

 

14. Algemeen

 

Indien een bepaling van deze Algemene Voorwaarden nietig of niet-afdwingbaar wordt geacht, stemt de klant ermee in dat dit niet zal leiden tot de nietigheid of niet-afdwingbaarheid van de overige bepalingen, maar dat de klant en MOVELY zich naar best vermogen zullen inspannen om een dergelijke bepaling te vervangen door een geldige en afdwingbare bepaling, die voor zover mogelijk het economische, zakelijke of andere doel van de betreffende nietige of niet-afdwingbare bepaling zal bereiken.

 

Het enkele feit dat MOVELY niet aandringt op de strikte naleving door de klant van enige bepaling van de Algemene Voorwaarden of deze niet afdwingt, kan niet worden opgevat als een afstand van de rechten van MOVELY op grond van die bepaling, tenzij dit schriftelijk is vastgelegd.

 

De rechten en rechtsmiddelen die MOVELY op grond van de Algemene Voorwaarden worden toegekend, vormen een aanvulling op en beperken geenszins de andere rechten of rechtsmiddelen die MOVELY bij wet zijn toegekend. Al deze rechten en rechtsmiddelen zijn cumulatief en kunnen afzonderlijk of gelijktijdig worden uitgeoefend.

 

Alle kennisgevingen van MOVELY en klant en omgekeerd worden in het Nederlands gedaan en worden geacht te zijn gedaan:

 • Aan de klant indien per e-mail verstuurd naar het e-mailadres voor kennisgevingen van de klant

 • Aan MOVELY indien verzonden per e-mail naar info@movely.be.

 

 1. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

 

De Algemene Voorwaarden, evenals elke andere overeenkomst tussen de klant en MOVELY met betrekking tot het gebruik van MOVELY worden beheerst door, geïnterpreteerd en opgevat in overeenstemming met de Belgische wetgeving. Elke vordering van één van de partijen die voortvloeit of verband houdt met de Algemene Voorwaarden of enige andere overeenkomst tussen de klant en MOVELY zal worden ingesteld bij de rechtbanken van Brugge (België).

 

BIJLAGE: MOVELY INFORMATIEPAGINA

 

MOVELY is een geavanceerde en intelligente online CRM-, die speciaal werd ontwikkeld voor vastgoedprofessionals en vooral toegespitst op het automatiseren, opmaken, bewerken of verwerken en bewaren van juridische vastgoedcontracten. En het aanvragen van alle juridische attesten nodig voor de verkoop en verhuur van vastgoed. MOVELY is internet-gebaseerd en omvat de website, de applicatie, functionaliteiten en web services van MOVELY.

De beschikbare MOVELY-accounts worden beschreven als volgt:

  

MOVELY Account bevat:

 

Dit account is niet gratis en bevat de volgende modules:

• Panden: beheer van panden en bijhorende documenten

• Dossiers: opmaken en beheren van dossiers (hierin worden panden gekoppeld aan bepaalde vastgoedcontracten en hun to do’s), bijlagen toevoegen

• Contacten: beheer van contacten (eigenaars, kopers, verkopers, huurders, verhuurders, potentiële klanten, gevolmachtigden, volmachtgevers, …)

• Partners: leveranciers, notarissen, controleorganismen, fiscus, overheid, architecten, boekhouder, …

• Contractsjablonen (sjablonen van diverse type vastgoedcontracten): verkoop, verhuur,

ondertekenen van opgemaakte vastgoedcontracten, uploaden en bewaren van getekende

vastgoedcontracten

• Administratie: beheer van gebruikers, hoofdgebruikers, kantoren, wachtwoorden, rechten, standaardinstellingen, …

• Mail: versturen van mails naar contacten, partners, e.a.

• Digitaal ondertekenen

 

 

Een opslag van 1 GB voor de actieve hosting en 1 GB voor de gearchiveerde hosting is inbegrepen.

 

 Deze versie van de Algemene Voorwaarden dateert van 01/01/2021

bottom of page