top of page

PRIVACY STATEMENT MOVELY VOF

I. INLEIDING

MOVELY hecht veel belang aan de bescherming van uw persoonsgegevens en respecteert ten volle uw persoonlijke levenssfeer. MOVELY behandelt en beschermt uw persoonsgegevens dan ook op een rechtmatige, behoorlijke en transparante wijze.

Bij de verwerking van uw persoonsgegevens leeft MOVELY evident de wet na, momenteel de Belgische wet van 8 december 1992 en sinds 25 mei 2018 de Europese verordening nr. 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de gegevensbescherming (beter bekend als 'GDPR' of 'AVG') of enig ander wetgevingsbesluit die deze wijzigt.

Meer informatie over de bescherming van persoonsgegevens kunt u verkrijgen bij de Belgische Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, vanaf 25 mei 2018 de Gegevensbeschermingsautoriteit genoemd.

Met deze verklaring geven wij u inzicht in de manier waarop wij uw persoonsgegevens inzamelen en verwerken.

 

II. WIE IS DE VERANTWOORDELIJKE VOOR DE VERWERKING ?

MOVELY met zetel Meidoornlaan 14 , 8300 Knokke en met ondernemingsnummer BE0746.804.582, is de verantwoordelijke voor de verwerking van uw gegevens.

Voor alle vragen die betrekking hebben op de bescherming van uw privacy kunt u zich richten tot de zaakvoerder Reinout De Clercq. U kunt contact met hem opnemen door een e-mail te sturen naar info@movely.be .

 

III. WELKE PERSOONSGEGEVENS WORDEN VERWERKT DOOR MOVELY?

Identiteitsgegevens van de vastgoedmakelaar:
Naam, adres, plaats en datum van geboorte, nationaliteit, geslacht, burgerlijke stand, nationaalnummer, ID nummer, handtekeningen, vast of mobiel telefoonnummer, BIV-nummer, emailadres, KBO-nummer, rekeningnummers, …

Identiteitsgegevens van de koper of verkoper, huurder of verhuurder, volmachtgevers, volmachtigden en partners:
Naam, adres, plaats en datum van geboorte, nationaliteit, geslacht, burgerlijke stand, nationaalnummer, ID nummer, handtekeningen, vast of mobiel telefoonnummer, BIV-nummer, emailadres, KBO-nummer, rekeningnummers, …

Gegevens van een pand:
Adres, perceelnummer, kadastraal uittreksel, bodemattest, EPC-attest, watertoets, …

MOVELY verwerkt geen gegevens die uw ras of etnische afkomst onthullen, of politieke opvattingen, religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen, lidmaatschap van een vakbond, gezondheids- of levensgegevens of seksuele gerichtheid, genetische gegevens of biometrische gegevens.

Movely kan links naar websites van derden bevatten. Movely is niet verantwoordelijk voor de inhoud van die websites en is evenmin verantwoordelijk voor de normen en praktijken inzake privacy van die derde partijen. Zorg ervoor dat u het relevante privacy beleid van die derden en hun websites leest en begrijpt alvorens u hun cookies aanvaardt en hun website bezoekt om er zeker van te zijn dat uw persoonsgegevens voldoende worden beschermd.

IV. VOOR WELKE DOELEINDEN VERWERKT MOVELY UW PERSOONSGEGEVENS?

MOVELY verzamelt en verwerkt uw persoonsgegevens enkel en alleen voor de hier onder beschreven doeleinden.

  • Wettelijke verplichtingen

  • Contractuele relaties tussen MOVELY en u als klant

  • Gerechtvaardigde belangen van MOVELY

  • Direct Marketing doeleinden

  • Klantenadministratie en relatiebeheer

  • Om haar rechten af te dwingen en de rechten van derden te beschermen

  • Het voorkomen van fraude en onrechtmatige inhoud en gedragingen

Voor deze doeleinden is het verwerken van uw persoonsgegevens nodig.

 

V. MET WIE DEELT MOVELY UW PERSOONSGEGEVENS?

Werknemers, vertegenwoordigers of onafhankelijke contractanten van MOVELY kunnen toegang krijgen tot uw persoonsgegevens voor zover nodig voor operationele doeleinden of bij de uitvoering van hun taken.

In sommige gevallen is MOVELY bij wet verplicht om uw gegevens te delen met derden, waaronder:

  • Overheidsinstanties of toezichthoudende autoriteiten wanneer er een wettelijke verplichting bestaat om informatie over te maken.

  • Gerechtelijke onderzoeksinstanties op hun uitdrukkelijk verzoek

Eveneens kunnen uw persoonlijke gegevens in het kader van gerechtelijke procedures aan gerechtsdeurwaarders of advocaten worden meegedeeld.

In de hiervoor genoemde gevallen zorgt MOVELY ervoor dat derden enkel beperkt toegang hebben tot de persoonsgegevens die nodig zijn om de vereiste specifieke taken uit te voeren. MOVELY zal er ook voor zorgen dat derden zich ertoe verbinden de persoonsgegevens op een veilige en vertrouwelijke wijze te gebruiken en te gebruiken in overeenstemming met de instructies van MOVELY en zijn gegevensbeschermingsbeleid.

 

VI. HOE LANG WORDEN UW PERSOONSGEGEVENS BEWAARD?

MOVELY zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk is voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor de gegevens worden verzameld. In dat geval zal MOVELY de gegevens op passende en definitieve wijze verwijderen. Dit geldt ook voor dragers waarop een kopie van de persoonsgegevens is opgeslagen.

 

VII. HOE WORDEN UW PERSOONSGEGEVENS BEVEILIGD?

MOVELY neemt de bescherming van uw persoonsgegevens serieus en neemt de passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn  of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons 050 66 64 64 dienst of via info@movely.be.

VIII. WAT ZIJN UW RECHTEN BIJ HET VERWERKEN VAN UW PERSOONSGEGEVENS?

Recht van inzage verbetering, beperking, wissing, overdraagbaarheid van gegevens en van bezwaar.

Recht om een klacht in te dienen.

U kunt uw rechten uitoefenen door een geschreven verzoek per post te versturen, dat gedateerd is, ondertekend en met kopie van uw identiteitsbewijs bijgesloten naar MOVELY, Meidoornlaan 14, 8300 Knokke-Heist , of per e-mail naar info@movely.be.

U kunt ook een klacht indienen bij de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, per post te Drukpersstraat 15, 1000 Brussel, of per e-mail op commission@privacycommission.be, of telefonisch op +32 2 274 48 00

 

IX. COOKIEBELEID

Bij een internetbezoek op een website of gebruik van een toepassing of app van MOVELY kunnen bestanden en technologieën worden gebruikt die informatie opslaan op uw eindapparatuur (PC, laptop, smart phone, tablet ed.) of die toegang verkrijgen tot informatie die reeds is opgeslagen op uw eindapparatuur. Deze bestanden en technologieën kunnen bestaan uit cookies, web beacons, log files, instellingen en informatie op uw eindapparatuur en dergelijke.

De website van MOVELY maakt gebruik van de volgende soorten cookies:

Functionele cookies: Deze cookies zijn nodig voor de basisfunctionaliteit van de website. Ze staan in voor de technische werking van de website en dragen bij tot het gebruiksgemak van de bezoeker.

Analytische cookies: Deze cookies stellen ons in staat het gebruik van de site te analyseren, zodat we de prestatie kunnen meten en verbeteren (bv. Google Analytics).

Third-party cookies: In deze website zijn functionaliteiten van Facebook opgenomen. MOVELY heeft geen invloed op de cookies van derde partijen en de gegevens die zij daarmee verwerken. Lees de privacyverklaring van Facebook om te weten wat zij met uw (persoons)gegevens doen die zij via deze cookies verwerken.

U kunt de cookies, web beacons, logfiles en andere bestanden en technologieën die MOVELY gebruikt, uitschakelen in de mate en zoals hierna beschreven. Het verwijderen en/of weigeren van cookies, web beacons, logfiles en andere bestanden en technologieën kan tot gevolg hebben dat u de website niet meer optimaal kan gebruiken.

X. WIJZIGINGEN

      Wij behouden ons het recht voor deze privacyverklaring te wijzigen zonder nadere kennisgeving.
     (laatste update 29-03-2024)

bottom of page